Elsiesrivier Geskiedenis

Die gemeente ELSIESRIVIER is op Sondag 16 Mei 1965 in die Burgersentrum, Haltweg, ELSIESRIVIER gestig. Dit was as gevolg van die samesmelting van die gemeentes SOUTRIVIER en RICHMOND. Hierdie samesmelting was grotendeels teweeggebring deur die toepassing van die groepsgebiedewet binne die grense van die genoemde gemeentes.’n Reeks vergaderings het hierdie stap voorafgegaan en die Rade se aanbeveling tot die samesmelting, is bekragting op ‘n gesamentlike gemeentevergadering op 24 April 1965 te Soutrivier.

 

Die gemeente SOUTRIVIER was as ‘n onselfstandige gemeente op 12 Oktober 1924 te Chathamweg, SOUTRIVIER gestig.     Na twee-en-twintig jaar, ontvang die gemeente status as ‘n selfstandige gemeente in 1946.

Die gemeente Richmond was as onselfstandige gemeente op  10 Junie 1934 in die Goulburnsaal , GOODWOOD as die gemeente GOODWOOD, gestig.

Met die aankoop van ‘n perseel en oprig van ‘n kerkgebou te Hugostraat, Richmondlandgoed,   Elsiesrivier,   verander   die   gemeente   GOODWOOD   haar naam na Richmond. Met selfstandigwording beroep die gemeente eerw John Classen as konsulent in 1954. Dienste en ‘n Sondagskool vir die huisgesinne van die Soutriviergemeente woonagtig te Matroosfontein word op 15 Oktober 1961 begin. Op 9 Februarie 1964 word Sondagskool en huisdienste vir die gemeentelede van Richmond, woonagtig te Bishop Lavis, aldaar begin.

Die Soutriviergemeente het in 1964 ‘n stuk grond, geleë in Clarkelandgoed naby Bishop Lavisstasie gekoop. Die Richmond kerkgebou word verkoop en word op 30 Julie 1965 ontruim. Die Soutrivier kerkgebou word op 30 September 1965 ontruim. Die gemeente Elsiesrivier neem intrek in die Congregational kerksaal, in 15de laan, ELSIESRIVIER vanaf 1 Augustus 1965 met ds. John Classen as voltydse leraar sedert hul stigting.  Die fondament van die nuwe kerksaal te Clarkelandgoed word op 4 Julie 1968 gelê en die hoeksteenlegging het op 30 November 1968 plaasgevind. Op      18 Mei 1969 word die kerksaal ingewy.

In 1988 word ‘n eiendom, geleë te Emmsweg, MATROOSFONTEIN, vir ‘n pastorie aangekoop waar ds. Samuel du Plessis dan ook sy intrek geneem het vir ongeveer dertien jaar toe hy die gemeente bedien het.

Vir ‘n aantal jare het die gemeente die hoop gekoester om die bestaande kerksaal te vergroot en op die voorkoms te verbeter. Pogings is aangewend maar kon om verskeie redes nie juis suksesvol afgehandel word nie.

Met die beroep van ds. Jack Roberts wie die gemeente sedert 1 April 2004 bedien, is daar aan hierdie droom gewerk. Na sorgvuldige beplanning, organisasie en voorbidding het bouwerke in 2006 ‘n aanvang geneem en na vele uitdagings en probleme, kan ons vandag met vreugde en dankbaarheid die inwyding van ons vernuwe kerkgebou vier.

“ Ons verkondig Christus wat gekruisig is.......” Volgens 1 Korinthiërs 1 vers 23. Alle lof,eer en dank aan God wie hierdie dag vir ons moontlik gemaak het.                          

Afgesien van uitdagings en probleme, kon ons op 21 Oktober 2007 die vernuwe kerkgebou inwy, met die hoeksteenlegging deur  ds. Jack Roberts, en die moderator, dr. D J Katts het as gasprediker opgetree.                                                                                                

Op 1 April 2013 word ds Roberts as voltydse leraar te Elsiesrivier beroep, nadat hy sedert 2004 die bediening alhier met Retreat gemeente gedeel het.  

                      

“ Take your glory Lord “

Elsiesrivier Google Kaart / Map

PHYSICAL ADDRESS / FISIESE ADRES

H/V CCOMMERCIAL & ROYALWEG MATROOSFONTEIN