Genadendal Geskiedenis

VOLKSKERK VAN AFRIKA GENADENDAL

GESTIG – 27 JANUARIE 1924

(ARTIKEL IN 80STE BESTAANSJAAR BUNDEL)

UIT DIE VERRE VERLEDE

Die eerste hoeksteen is op 18 Februarie 1924 gelê, op die perseel waar die Kerk vandag nog steeds staan. Met driehonderd lidmate kon die kerk in Mei 1924 ingewy word.

Talle besoekers van Kaapstad en Stellenbosch het die feesviering bygewoon. Die Kerk was gestig onder leiding van Eerw. J.J.H. Forbes, met die volgende stigters lede: Brs F. Fourie, A. Zwarts, A. Magerman,   F. Pontac, K. Moses, R. Wildschut, A. Absolom, T. Cupido, T. Weder, F. Magerman. Agt kinders is op daardie dag gedoop en nagmaal was tydens die aanddiens bedien. Een van die eerste nuwe lidmate wat bevestig was, was ene Marianna Adams.

DIE EERSTE KERKRAAD HET BESTAAN UIT VEERTIEN LEDE

Brs. J. Magerman, D. Beukes, P. Cupido, P. Jonkers, F. Magerman, C. Hector,           A. Absalom, J. Smith, R. Wildschut, T. Weber, T. Cupido, A. Magerman, K. Moses,              V. Beukes.

Twee jaar later het daar ‘n geskil tussen Stellenbosch en die plaaslike gemeente ontstaan en as gevolg van die geskil het Genadendal weggebreek en as afhanklike kerk op die naam “Volkskerk van Jehovah” gegaan.

In daardie tyd moes ons lidmate deur broer Pedro se seun wat predikant by die A.M.E was, pastoraal bedien word.

1927 het ons weer “Volkskerk van Afrika” geword. Hy het toe ook die nagmaal, doop, aannemings en bevestigings van nuwe lidmate waargeneem.

Broer Jusias Magerman was ook vir ‘n lang tydperk verantwoordelik vir doop, nagmaal, aanneming en bevestiging van nuwe lidmate.

Ons was bevoorreg om die volgende leraars as konsulent leraars te hê:

            Ds. J.A. Classen

            Ds. A.P. Hector

            Ds. T.R. Daniels (Snr)

            Ds. I. Daniels

            Ds. I. Clark

Van die leraars het Ds. A.P. Hector ons die langste bedien. Tans is ons onder leiding van Dominee en Juffrou Basil Williams.

DIE HEDE

1993

Sending en Evangelisasie se nuwe bestuur van die Wes-Kaap is onder leiding van Ds. D.J. Katts gekies te Genadendal en die plaaslike departement is met tien lede gestig.

1994

Suster Linda Geswindt vergesel Di. Katts en Roberts asook Broer Josephs na Johannesburg vir ‘n seminaar. Ons kon vir die eerste keer in die geskiedenis die Hester Dorothea Huis en Carl Scheefer saal van die Morawiese Kerk vir Distrik Weskaap sitting, gebruik.

1995

Ds. En Juffrou Roberts besoek ons vir die eerste keer, nog ‘n “jong meneer” soos die bejaardes die predikante noem. Jonk of “te not” lank sal ons die Palmboom tema onthou. Weskaap gemeente het ook Kinderdag op Genadendal gehou.

1996

Ds. B.Williams word beroep as konsulent van die gemeente. Die Sondagskool leerkragte se Konvensie vind op Genadendal plaas. Ds. B. Williams tree as gasprediker op by die Interkerklike aksie teen dwelms en ons was ook bevoorreg om die 2000 Sinode aldus hier op te sit.

TANS IS ONS SES DIAKENS

BRS. J.S. Isaacs, P. Geswindt, J. Sam, J. Phillis, Y. Magerman en Sus. L. Geswindt.

Die huidige Kerkraad bestaan uit elf lede:

Susters S. Albertyn, C. Carolus, M. Isaacs

Broers W. Sauls, R. Galant + ses diakens.

Ons gemeente is verteenwoordig in al die organisasies van die dorp.

GENADENDAL Google Kaart / Map

PHYSICAL ADDRESS / FISIESE ADRES

VOLKSWEG, GENADENDAL