RIVERSDAL SE GESKIEDENIS VAN DIE VOLKSKERK VAN AFRIKA

RIVERSDAL

Gestig : 06 Oktober 1929

Daar breek meermale in die lewe van ‘n mens oomblikke en geleenthede aan wanneer hy ‘n dankbare terugblik mag werp op sy ondervindinge in die verlede . Daar was ook in ons gemeente se lewe bande van die dood en angste van die doderyk , benoudheid , kommer en swakheid . In ons nood het ons die Here geroep en hy het ons verhoor , ons uitgehelp en goed aan ons gedoen . Die weldade van die Here het ons beweeeg tot DANKERKENTENIS ,   DANKBETUIGING EN DANKBETONING.

Op 72 jaar wil ons graag terugkyk op die pad waarlangs God met ons gekom het .’n Padd wat sukkel en opoffering geëis het , waar soveel seëninge geken is waarvan ons nou wil getuig . ‘n Paar broers sterk besiel met die volksgevoel en godsdiensvryheid ontmoet aan die woning van Br.T. Petersen , hulle was broers H.W. du.Preez, J. Joseph , T. Petersen.   Die doel van die byeenkoms was om ‘n eie kerk van die Volkskerk van Afrika te Riversdal te stig. Na ernstige oorweging en nog vergaderings waar ander broers ook teenwoordig was,   onder andere : broers J. Prins , D. Steyn , G. Adams , N. Daries , J. Arendse en G. van der Merwe , is besluit om aansoek te doen by Kaapstad om ‘n Volkskerk te stig .

Afgevaardigdes broers D. Steyn en H.W du Preez is na Kaapstad gestuur om wyle eerw. J.J.H. Forbes te spreek en verband met die saak . Na ‘n plaaslike besoek en ondersoek deur eerw. Forbes is die blye tyding ontvang dat Riversdal se broers en susters aangeneem is om by die Volkskerk van Afrika ingelyf te word .           Op 6 Oktober 1929 is Riversdal amptelik gestig en eken as ‘n tak van die Volkskerk van Afrika .

Die inhuldigingsplegtigheid het plaasgevind in die Friendly Saal en wyle eerw J.J. H Forbes het die seremonie waargeneem en hy het ook die eerste konsulent van die gemeente geword .

Br.H. du Preez was as die eerste ondervoorsitter van Riversdal gemeente gekies en Br. Steyn as die eerste skriba. Br. Du Preez was ondervoorsitter tot 1944 toe        Br N. Daries oorneem. Die diakens en kerkraad was : Broers J. Arendse , J.Prins, D.Steyn, G. Adams, T. Petersen, J. Jeptha, H.W. du Preez, N. Dari es en G. van der Merwe.

Die grond wat ons huigdiglik besit, was aangekoop met die hardewerkende voorgangers en die jeug wat met DONKIE KARRE en DONKIE WAENS uitgegaan het om konserte en funksies te hou vir fondse om sodoende die grond te betaal. Gelukkig was daar ‘n platdakhuis met misvloere wat toe later in ‘n kerkgebou omskep kon word en wat tot vandag toe nog in gebruik is .

Na 5 jaar se eredienste in die FRIENDLY SAAL wat Saterdagaande toe nog vir danse ook gebruik was , moes die susters Sondagoggende dou voor dag die saal in gereedheid bring vir die eredienste.

Dit was’n vreugdevolle dag toe die gemeente kon trek na hul EIE HUIS VAN GOD. Die hoeksteenlegging was waargeneem deur wyle eerw. J.J.H.Forbes in                    Junie 1934.

Die SILWER TROFFEL is geskenk deur wyle Br. Koos van Wyk van wie die grond gekoop was . Met die oopsluit van die deur was sy woorde “Volkskerk van Afrika , in die naam van die Here sluit ek die deur oop , om nooit weer toegesluit te word nie”.

Op hierdie heuglike dag was daar alreeds ‘n diakental van 11 lede en wat die onderafdelings betref , ‘n kerkkoor bestaande uit ‘n ledetal van 6 , waarvan Susters Marie Abrahams en Catrina Prins die oudste lede is wat nog in die huidige koor sing. Die susters was 12 en 13 jaar oud toe hulle in die eerste koor gesing het. Daar was ook ‘n hardwerkende Sustersbond asook ‘ Sondagskool onder leiding van Suster Chrissie Juta.

Riversdal gemeente het deur die jare nie maklik gehad nie en die pad was vir hulle opdraend , maar ons dank die Here dat hy ons deur al die jare geseën het.   In 1935 het eerw D. Janari die konsultant van die gemeente geword en Riversdal word toe by Distrik No. 2 gevoeg. Dit was ook in hierdie jaar dat die kerk sy huidige vorm gekry het . Voorheen was dit ‘n platdak gebou nou is dit spits. Op 23 Junie is die veranderde gebou ingewy. Die steenlegging het die vorige dag plaasgevind. Riversdal het ‘n selfstandige gemeente in 1934 geword en die eerste trustees was: broers H.H. Daries, H.W.du Preez, T. Petersen en D.Steyn .

Eerw J.A .Classen word konsulent van die gemeente in 1949. Hy bearbei die gemeente en saam met evangelis T. Daniels, wie te Riversdal gestasioneer was, het die werk met rasse skrede gevorder.   Die mondigwording is geniet met groot geesdrift die naweek van die 10 Oktober 1954 .

Gedurende die 72 jaar is Riversdal deur ‘n aantal konsulente bedien nl:               wyle Eerw. J .J.H. Forbes , wyle Eerw.D.Janari ,wyle Ds.J.A.Claasen,                          Eerw. Rossouw, wyle Ds B.J.Appollis en wyle Evangelis T.Daniels (toe later Ds Daniels ) , Ds I.L. Daniels , wyle Ds .L.H.Crotz, Ds.I.Clarke en laas Ds.G.M.J. Möller.

Riversdal was bevoorreg om na soveel jare Ds.I.L. Daniels as sy eerste plaaslike leraar te kry . Ds Daniels het die werk van die Here vir 3 jaar op Riversdal voortgesit.

Die beroep van wyle Ds .B.J. Appollis is seker ‘n belewenis wat die gemeentea Riversdal altyd sal bybly . Sy koms na Riversdal as konsulent was ‘n onbeskryflike seën, want dit was op ’n tydstip toe die kerk se fondse uitgeput was . As salaris vir sy Sondagbediening was die oggendkollekte vier sjielings en ag pennies(48 c).

Vir die daaropeenvolgende ses maande het hy die gemeente feitlik gratis bedien. Ter stywing van ons kerkfondse het die Kraaifontein Toneelgroep ‘n reuse bydrae gelewer. Ons kan die Here nie genoeg dank vir die genade en seëninge in al hierdie jare van voorspoed en teëspoed uit Sy Goddelike Hand ontvang .

Huigdiglik gaan die gemeente nog steeds voort met die werksaamhede onder die konsulentspaar Ds en Juf. Möller . Die gemeente Riversdal stel hom dit te ten doel om die afsienbare toekoms met die bou van ons nuwe te kerk te begin .

                   VOLKSKERK VAN AFRIKA

                   RIVERSDAL GEMEENTE

Jaar verslag van Riversdal gemeente se werksaamhede van Januarie tot Desember aan Distrik vergadering .

Geagte Distrik voorsitter ,Bestuur, Afgevaardiges hier teenwoordig .

As Bemoedeging en versterking hou ek graag die volgende teks gedagte aan U voor .Spr. 3: 5-6

“ Vertrou volkome op die Here en moenie op julle insigte staat maak nie. Ken hom in alles wat julle doen en hy sal julle die regte pad laat loop.

Inleiding :

Alle lof en eer aan ons Heer en Meester dat hy ons getrou behoed en bewaar het deur die jaar 2009 . Ons glo en vertrou dat die aktiwiteite wat die afgelope jaar plaas gevind het ons as gemeente tydelik en geestelik versterk het .

Gemeentelike Aktiwiteite :

In die afwesigheid van Ds en Juff Möller het Br Ronald en sy mede diakens , broers en susters toe gesien dat die kerkpligte getrou nagekom is . Die gemeente het ook getrou hul pligte teenoor die Sentrale Raad en Distrik nagekom .   Tydens Dominee se besoeke het hy hom toegespits op Sakramentele bediening , pastorale bediening as ook besoeke aan kranke .

Hoogte punte:

Die jaar het goed afgeskop met die samewerking van die gemeente met hul funksies.

Riversdal was weer sterk teenwoordig by Distrik Suid-Kaap Sitting .

Die Sondagskool het met Moedersdag ouers se harte gebreek met hul pragtige toneel , wat is ‘n huis sonder ‘n moeder ,as ook vereis en sang-items .

Die Jeug het weer begin onder leiding van Br.Jonathan Abrahams . Die jeug het ook die Vadersdagvieringe waargeneem .

Riversdal het ook Distrik Suid-Kaap en koredag bygewoon op Sondag in Augustus te Knysna .

Die Maand van Barmhartigheid was ook ‘n hoogte punt in die gemeente met verskeie predikers.

Ds.en Juf .Moller en Br Ronald Abrahams het ook die gemeente verteenwoordig by die Sinode Sitting te Oudtshoorn in 2009.

Die Gemeente het haar 80ste bestaanjaar met ‘n erediens gevier op 6 Oktober 2009. Die diens was waargeneem deur die Moderator Dr.Donald Katts , asook Ds Leon Smith. Die Gemeente het na die diens gesellig verkeer waar daar verskeie aandenkings te koop was .

Die Gemeente het ‘n week van fees gehad met ‘n program soos volg :

Dinsdag 6 Oktober – Verjaarsdagdiens

Woensdag 7 Oktober – Jeug Sak en Boodskap

Donderdag 8 Oktober – Koor Sangaand

Vrydag 9 Oktober – Sondagskool Lappieskonsert

Saterdag 10 Oktober – Basaar en Aandenking verkope

Sondag 11 Oktober – Dankdiens en Gemeente Ete

Ds Wendell Davidson het die dankdiens waargeneem. Predikante wat deel uitgemaak hiervan was Ds Ivan Clarke en Ds Möller . Met hierdie diens was daar ook Avondmaal bediening . Daar was ook video opnames gemaak van die gemeente teenwoordig. Die jaar is afgesluit met die Sondagskool Kersboom , Kersdagdiens en Oujaarsdiens .

Laagte punt:

Swak bywoning van die Week van Gebed , swak bywoning van bidure . Die gemeente se finansiële krisis met die herstel van die Kerkgebou . Die verliese van Sr Hartnick.

ONDERAFDELINGS

Sondagskool:

Bestaan uit 65 kinders en 5 keerkragte . Bywoning in die Somer is goed maar neem drasties af in die winter. Moedersdag is deur die Sondagskool waargeneem. By hierdie geleentheid het hulle ‘n pragtige opvoering gehad soos “Wat is ‘n huis sonder ‘n Moeder”. Daar is pragtige versies deur die juniors opgesê asook sang. Na al die verrigtinge het hulle vir die moeders ‘n ruiker, kers en sertikaat oorhandig.

Volksdagvieringe:

Volksdagvieringe is gehou te Oudtshoorn. Al vyf Gemeente se Sondagskole was daar. Daar was allerhande speletjies . By die geleentheid het Br Ivan Palmer die kinders verduidelik oor Volksdag. Die Sondagskool kinders het pakkies ontvang en daarna is almal terug huistoe .

Kinderdag:

Kinderdag is die naweek vanaf 30 Oktober tot 1 November 2009 te Mosselbaai gehou. Die Vrydagaand is almal verwelkom: Die Saterdagoggend is hulle park toe en daarna is almal strand toe waarhulle dit vreeslik geniet het . Saterdagaand is ‘n konsert gehou waar Riversdal weer hul opvoering “Wat alkohol in ‘n huis veroorsaak” opgevoer het. Sondagoggend het almal na die kerk toe gemasjeer. Na ete het almal huistoe vertrek.

Jeug:

Die jeug het vol geesdrif begin onder die leiding van Br.Jonathan Abrahams . Die ledetal is 25 . Die Jeug het Vadersdag se diens waargeneem waar hulle verskeie items bv. toneelopvoering en sang . Die vaders het ook elkeen iets van waardering ontvang . Die jeugkamp is in Oudtshoorn vanaf 8-10 Augustus gehou .

Laagte punt:

Swak bywoning samewerking van lede .

Hoogte punte:

Betrokkenheid by die Kerk se 80ste bestaansjaarvieringe. Die jeug beoog om groot dinge aan te pak in 2010.

Koor:

Onder leiding van Sr Nellie Marcus helkder die koor nog steeds die Eredienste op met pragtige koorsang . Alle lof en eer aan ons Hemelse Vader vir die groei in die kerkkoor . Die Koor lewer hul sangstuk elke jaar by die Distrik Suid-Kaap koredag .

Sustersbond:

Hoogte punte:

Deelname aan die Wêreld Biddag vir Vroue . Vier Moedersdag en Vadersdag saam met die Gemeente. Tydens Barmhartigheidsmaand kon ons weer sprekers uit die gemeenskap nader . Ons het ook die konvensie te Oos London bygewoon . Ons het die Eerste Plek verwerf vir die Projek van die Vroue Distrik .

Laagte punte:

Was onsuksesvol met die werking van nuwe lede .

Vooruitsigte:

Om meer Geestelik Verrykingsgeleenthede te skep, bv. meer bybelstudie , kort oordenkings tydens byeenkomste en om by Eredienste betrokke te raak .

Statistieke:

Gemeete…………..±170

Doop……………….5

Bevestiging………..0

Oorlede…………….1

Vertrek……………..0

Nuwe Limate………1

Die Voorsitter

……………………..

Riversdal Google Kaart / Map

PHYSICAL ADDRESS / FISIESE ADRES

61 VAN RIEBEECK STREET, RIVERSDAL