Kensington Geskiedenis

VOLKSKERK VAN AFRIKA KENSINGTON

Gestig: 03 Junie 1923

GESKIEDENIS

In 1922 besluit Eerwaarde J.J.H Forbes om van die Congregational Mission in Harringtonstraat weg te breek en sy eie kerk te stig. Daar was van die gemeentelede wat in Kensington en Windermere woonagtig was wat saam met die skeur met Eerwaarde Forbes beweeg het na ‘n saal in Hanover Straat en later die Moederkerk in Greystraat.

In 1923 ontvang die Moederkerk ‘n akkergrond van mnr Christian Ludolph Marais. Volkskerk van Afrika, Windermere word gestig op die 13de Maart 1923 met ‘n vergadering wat gehou was by die woning van mnr en mev Isaac Jooste.  Die eerste diens was ‘n buite lugdiens, gehou op ‘n heuwel deur Eerwaarde      J.J.H Forbes op 3 Junie 1923 en daar was ‘n goeie getal van 20 mense teenwoordig. Die dienste was gehou aan die woning van Isaac Jooste, deur Eerwaarde Forbes wat bygestaan was deur Evangeliste J. Slingers en  C.F Hendricks. Later was op die heuwel ‘n kleinkerkie van sink en hout opgerig. Die diakens het die dienste gelei en die leraar het van Rouwkooplaan in Rondebosch waar hy woonagtig was, kom besoek.

In 1924 is daar begin met die Sondagskool, dagskool en katkisasieklasse. Die eerste skoolhoof was mnr Gordon, met onderwysers naamlik broer Alfred Klein, suster Heather Mole (Forbes) en suster W. Johnson. Daar was ook begin met ‘n koor wat onderleiding gestaan het van suster W.Johnson en broer D.Krotz.

Op 28 Maart 1937 word die hoeksteen van die nuwe kerk gelê deur Eerwaarde J.J.H Forbes en in Oktober van 1937 vind die inwyding van die nuwe kerk plaas Die eerste Seuns en Dogters brigade word gestig deur Br H.J. Johnson in die jaar ± 1950 en die ander kerke volg.

Eerwaarde Forbes het die gemeente byna 31 jaar bedien.

So het die huidigeVolkskerk van Afrika, Kensington die lig gesien met baie gebede en die teenwoordigheid van Jehova Jihra

STIGTERSFAMILIES VAN DIE GEMEENTE KENSINGTON

Stydom, Jooste, Klein, Solomans, Thys, Masella, Le Roux, Newman, Fortune, De Jagers, en Cupido.

LERAARS WAT DIE GEMEENTE BEDIEN HET

Eerwaarde J.J.H Forbes, Ds J.A Classen en Ds J.J. Meyer het vanaf 1972 die gemeente op ‘n deeltydse basis bedien. Ds A.P Hector het die gemeente bedien as konsulent tot Mei 1987. Ds I.L Clarke was die eerste voltydse predikant wat op 31 Mei 1987 in die amp aangestel was. Daarna was Ds J. Roberts as deeltyds en later as voltydse leraar beroep. Die huidige leraar, Ds P.J.Philander, het in 2005 tot 2006 as voltyds se leraar begin met die bediening en later as deeltyd se leraar van die gemeente.

AMPSDRAERES

Voorsitter:            Ds.Phillip Johannes Philande

                             6 Church Close,

Kensington

7405

Cell:0820789613

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Scriba:                  Rene Langenhoven

Tesourier:              Megan Masela

 

Dienste:

 

Sondag Oggend: Erediens:                   10h00

Woensdag aand Biduur:                        19h15

Sondagskool Sondag :                           08h45

Maandagaand Jeug:                             18h00

Die steen was gelế deur Eerw.J.J.H. Forbes op 28 Maart 1937

Agter: H.Johnson.L.Seas.J.Newman.B.Masela.P.Johnson.H.Johnson.W.Phillips.W.Martin.J.Jochems.J.Johnson

Staanden; J.Seas.B.Phillips.R.Jochems.C.Johnson. ? .L.Jochems.A.Newman.Ds. J.Meyer.

Sittend:M.Mageman.C.Dimingo.M.Phillips.M.Moloko.P.Thys.N.Newman.M.Jochems.

Voor : V.Uys.L.lakay.( Koor Liedste) M.Johnson.D.Lakay.I.Johnson.

Kerkraad 1992

AgtersteRy: C.Uys, J.Arendze, G.Newman, H.Johnson, J.B.Masella, S.Swigelaar, A. Isaac

MiddelRy: A.Masella,L.Newman, P.Hoffman, J.Petersen;J.Hoffman, A.Uys, H.Arendse, S. Arendse, Y.Swigelaar, H.Arendse

VoorsteRy: E. Newman, K.Groenewald, Juff S. Roberts, Ds J. Roberts, W.Johnson, H.Newman, M.Phillips, S.Jacobs

Kerkraad 2011

Agter: G.Newman, P.Hoffman, C.DeWet,F.Prins, C.Lodewyk,Q.Hoffman

Voor: K.Groenewalt (vise) Ds P.J.Philander (voorsitter) R.Langehoven(skriba) J.B.Masella ( tesourier )

Kerkraad 2014

Agter: F.Prins, C.DeWet,, G.Newman. M. Johnson

Voor: R.Langehoven(skriba), Ds P.J.Philander (voorsitter), J.B.Masella

 

Kensington Google Kaart / Map

PHYSICAL ADDRESS / FISIESE ADRES

10 DE LAAN 187, KENSINGTON