Kraaifontein Geskiedenis

DIE ONTSTAAN EN ONTWIKKELING VAN DIE VOLKSKERK VAN AFRIKA KRAAIFONTEIN VANAF 1954 TOT 2011

Gestig: 29 September 1954

1954: Dit is met tere herinnering dat ons terugdink aan diegene wat verantwoordelik was vir die stigting van ons geliefde Kerk.

Om hierdie moontlikheid te bewerkstellig, vergader twintig persone, bestaande uit ses families op Donderdagaand 7 Junie 1954 ter huise van broer B.J.E.Appollis (snr).   By ‘n vergadering twee dae daarna sluit nog 31 persone by hulle aan. Op 15 Junie 1954 doen broer B.J.E.Appollis (Junior) aansoek by Eerw.J.J.H.Forbes om die beweging,  nou bekend as die Christen Stryders Sending, by die Volkskerk van Afrika aan te sluit. ‘n Goedgunstige antwoord is ontvang, en VIER broeders byname van B.J.E. Appollis (snr.), B.J.E.Appollis (jnr), F.Botman en J.Smith word afgevaardig on Eerw Forbes,  wie siek in die bed was,        te gaan spreek.

Onder voorsitterskap van Eerw.J.A.Classen is ‘n vergadering gehou op 11 September 1954 waarby die konstitusie van die Volkskerk van Afrika verduidelik is. Die konstitusie is eenparig aangeneem.

Die formele stigting van die Volkskerk van Afrika, Kraaifontein, vind plaas op 19 September 1954 in die De Novo saal waarby broer B.J.E. Appollis (snr) as Evangelis ingehuldig is. Die dienste is waargeneem deur Eerwaardes J.A.Classen en I.L.Moses. Die geskiedkundige byeenkoms was goed ondersteun en die saal was stampvol met talle mense wie buite moes staan aangesien daar geen plek binne die saal meer was nie.

Die Volkskerk van Afrika te Kraaifontein is gebore met ‘n rooskleurige toekoms met ‘n kinderskaar in die Sondagskool wat toe meer as dubbel as die van die gemeente was. Ons was bevoorreg om met ons eerste jaar in die genootskap die Volksdag 14 Mei te Kraaifontein te huisves. Dit was in die geskiedenis van die kerk die grootste byeenkoms van mense te Kraaifontein. Daar was meer as 1000 dag en Sondagskool kinders teenwoordig.

Na ons eerste basaar wat ‘n wins van $83.35 opgebring het, besluit die gemeente op voorstel van broer C.Stemmet dat ‘n Godshuis opgerig word op ’n erf wat reeds aangekoop is met bydraes van die gemeente, en ‘n klein lening wat met ons Stellenbosch Gemeente aangegaan is. In 1955 is die hoeksteen van die saal in 4de Laan gelê.   Evang.   B.J.E.Appollis wie toe ‘n boumeester was, met ‘n paar broers en selfs susters, het begin met die bou aan die saal. Slegs ‘n lening van R1000 om die onkoste van die dakmaterial en om die werk te bespoedig is by die Allied Bougenootskap aangegaan.

Die eerste konsulent was Eerw. I.L.Moses, wie die gemeente tot Maart 1955 bedien het. Vanaf April 1955 was die gemeente bedien deur Eerw.J.A.Classen.

Dienste is nog steeds in die huis van die Evangelis Appollis gehou terwyl daar hard gewerk was om die saal te voltooi.   Evangelis Appollis bedien die gemeente gratis om geldelik die Kerk te help. Hy het selfs van sy daaglikse inkomste ‘n reuse bydrae gedoen. Op 13 Oktober is die Kerksaal ingewy.

Melding moet gemaak word van die Protea Toneel Groep onder leiding van broer J.J.Appollis, wat toneelopvoerings op plekke soos Ceres en Pniel gehou het on fondse in te samel. Hierdie groep was ‘n groot aanwins vir die gemeente. Sonder hulle sou die gemeente swaar getrek het.

In 1959 word ‘n brigade gestig. Kompanje No.7 met broer J.Smith as die eerste Kaptein.

Vanaf September 1960 bedien die nuwe leraar in die Genootskap, Eerw. A.P.Hector, die gemeente as konsulent. Die gemeente groei mooi aan met ledetal op 130.

1961 was vir die gemeente ‘n jaar van groot belang want God het ons wense tot verwesentlikheid gebring. Op 26 Februarie is Evangelis B.J.E.Appollis georden tot die amp van leraar. Op 26 Maart 1961 administreer Eerw. Appollis sy eerste doop in die gemeente. Die leraar aanvaar ook die konsulentskap van die gemeente Riversdal, Knysna en later ook Mosselbaai.

In 1964 koop die gemeente hul eerste elektriese orrel aan deur fondse wat ingesamel was deur spesiale kollektes by Sondagoggenddienste en ander gemeentelike bydraes.

Afgesien van die gewone kerkbasaar wat baie suksesvol was, begin die gemeente aan ander aard van funksies dink bv. die spoggerige “Blue Fountain” funksie van 1966. Hier het broer J.J.Appollis leiding geneem met ‘n paar susters. Die funksies was ‘n reuse sukses.

Eerw.Appollis het in 1966 voltyds die bediening betree.

In die jaar 1967 sterf drie van die gemeente se stigters in een maand. Broer L.Hattingh, Trusteee en koster, Broer F.J.Botman, Kassier, en broer J.A.McOmbring, Trustee.

Die jaar 1974 was vir die gemeente ‘n donker jaar.   Aan die begin van Julie daardie jaar raak Eerw.Appollis en broer C.Stemmet ernstig siek. Op 25 Julie sterf Ds. Appollis, en twee dae daarna broer Stemmet.

Na die heengaan van Ds.Appollis bedien Ds.Hector die gemeente as konsulent.

In 1975 vier die gemeente haar 21 jarige bestaan op 19 September.

In 1978 begin die gemeente met die bou van die nuwe kerk.   In Maart, tydens die kerkbasaar, was die eerste sooi gespit vir die fondament.   Op 25 Mei sterf broer J.J.Appollis aan ‘n hartaanval op die ouderdom van 43 jaar. Nog ‘n steunpilaar van die gemeente het geval.   Op 23 September word die hoeksteenlegging van die nuwe kerk waargeneem deur                          Ds A.P.Hector.

In 1979 vier die gemeente haar Silwer Jubeleum op 19 September.   Watter groot vreugde sou dit nie vir Ds Appollis gewees het nie, ja hy wat hierdie 52 lede tot die kudde van die Volkskerk van Afrika gebring het!

Ons nuwe kerkgebou het alreeds dak op, is afgepleister en ons is nou besig om die plafon te slaan. Ons is groot dank verskuldig aan die broers wat elke Saterdag hulle tyd opgeoffer het vir die bou van Godshuis, veral die onbaatsugtige diens gelewer deur die boumeester, broer Charles Erasmus.

Geestelike bediening word mooi en noukeuring deur die leraar en die diakens gedoen. Die kerkbywoning by die oggenddienste is besonder goed, maar die aanddienste wek kommer.   Die ledetal staan nou op 387.

1980- Kraaifontein was gasheer vir Kerkkonferensie. Ook kon hulle die nuwe kerkbebou inwy op 16 November 1980. Dit was ‘n wonderlike gebeurtenis. Met die ywer en geesdrif van die gemeente en in besonder die harde werk van ‘n paar broers kon hierdie ideaal verwesenlik word. Daar staan ‘n gebou van R80000.00 gebou teen ‘n koste van R35000.00. Hiervoor dank ons die Here; ons wil hier meld van geskenke gegee deur onderafdelings in die gemeente; die ligte geskenk deur die Jeug, die hout vir die maak van die preekstoel geskenk deur die Sondagskool, die kassies in die kombuis geskenk deur die Sustersbond, die Junior Sustersbond het die Nagmaaltafel geskenk. Dank ook aan die gemeentelede vir hul besondere geskenke. Al hierdie dinge sal in die anale van die gemeente opgeskryf word. Dank ook aan die Leraar, ondervoorsitter en voorsitters van komitees vir die ywer wat hulle aan die dag gelê het.

Ons het ‘n besondere jaar beleef en is die Heer veel dank en aanbidding verskuldig.                   Ds A.P.Hector het die beroep van die gemeente aanvaar en op Sondag 31 Januarie 1982 is hy en juffrou Hector alhier bevestig. Die intreepreek het gehandel oor God Die Spesialis gebaseer op die volgende lied: “Got any rivers you think are uncrossable? Got any mountain you can’t tunnel thru? God specializes in things THO’T impossible, He does the things others cannot do!” En waarlik gedurende die jaar het die gemeente beleef hoe die Heer sake, wat vir ons onmoontlik lyk, MOONTLIK maak.

Die pastoriepaar het getrou en gereeld byna die hele gemeente in hul huise besoek. Dit was wonderlike tye van samesyn en intieme kennismaking. Die geluk en blydskap het hoog gevlam in die aanbiddingsoomblikke en gemeentelike samewerking. Dit het aanleiding gegee tot die GEBRUIK-MY-HEER stelsel wat ‘n spesiale diens van stapel gestuur het. Menigtes het hul skriftelik aangemeld om bruikbaar vir die Here te word. Daar het derhalwe ‘n groei in die getroue WERKERS/STERS gekom. Wat onmoontlik gelyk het, het in die Heer WAARHEID geword.

Daar is oor die hele jaar spesiale pogings aangewend om die lidmaat tot beweging te bring. Die wêreld bied verskriklik veel wat die lidmaat vasvat en die Kerk moet ‘n antwoord hê. Ons durf nie stil sit en mor nie. Die Kerk moet aksie neem in ‘n moderne wêreld.

Die ‘geheime suster stelsel’ het besondere vrugte afgewerp. Daarvolgens trek elke suster die naam en adres van ‘n medesuster in die bond. Dit bly ‘n persoonlike geheim. Wanneer jou geheime suster afwesig is stuur jy ‘n kaartjie aan haar en bemoedig haar om volgende keer te kom. As die suster siek is, ontvang sy ’n Get Well kaart van haar geheime suster. As sy verjaar, kry sy ‘n verjaarsdag kaart van haar geheime suster.

Die Kerkkoor onder leiding van broer Louis Botha het gegroei tot 28 en hulle sing by alle more en aanddienste. Hulle word getrou bygestaan deur die orreliste, suster Maud van Rensburg.

Die Sondagskool onder leiding van broer Garrett Möller (jnr) het gegroei tot 103 kinders, met 13 leerkragte.

Die jeug staan onder leiding van broer Allan Mulder en is 15 maats bymekaar. Hulle het ‘n studie van die vier evangelies gemaak onder leiding van dominee.

Die Raad het besluit om ‘n gedenkplaat ter nagedagtenis aan Ds B.J.E.Appollis aan te bring aan ‘n muur wat die wyle leraar eiehandig opgerig het. Die Gedenkplaat is onthul op Sondag 19 September toe die Superintendent die seremonie waargeneem het.

Die ledetal staan nou op 481.

1983 – ons kan voorwaar getuig van ‘n baie vrugtevolle jaar toe ons die 500 lidmaatgetal oorskry het. Ons dank die Heer vir die vermeerdering in sieletal en vir die vermoë om onverpoosd te kon arbei. Die vermeerdering bring mee ‘n intenser, doelgerigter en gebed volle huisbesoek.

Besonder hierdie jaar was die groei van die liefde. Ons praat hier van ware liefde tussen lidmate, Kerkraad en pastoriepaar.

Eervolle melding moet gemaak word van die Werkskomitee wat byna elke Maandag van huis tot huis vergader het. Hulle reël, in samewerking met die Finansraad, al die funksies vir die jaar en sorg dat daar maandeliks ‘n bedrywigheid is.   Hulle voorbeeld, persoonlike opofferings en bereidwilligheid beteken vir die gemeente besonder veel en hulle verdien ons onafgebroke bystand. Die totale ommekeer vir dir jaar was byna R22 000 en daar is reeds R7 000 as beleggings. Die saal het vir sekere funksies te klein geword.

Ons was bevoorreg om broer Benjamin Appollis as student in die teologie in ons midde te hê. Ons het hom ruiterlik aanbeveel vir studie en vertrou dat hy sal volhard.

Ons moes afskeid neem van suster Maud van Rensburg wat, na die heengaan van haar eggenoot, besluit het om in Toronto, Kanada, by haar dogter te gaan woon. Sy was ‘n getroue orrelis en staatmaker.

Ons gelukwense gaan aan al ons lidmate wat sukses behaal het op akademiese vlak. Besondere geluk aan broer Nathan Erasmus wat die B-Graad in die Regte aan UWK voltooi het.

1984 – Besondere gelukwenseings aan suster Valencia Appollis wat die B.A.-graad aan UWK verwerf het.

1987 – Ons het veel stof tot dankbaarheid. Die werk alhier is besonder geseënd en oral is daar tekens van positiewe ontwikkeling. Die rol van die gemeente het die 600-kerf bereik.

Ons is baie bevoorreg om twee studente in die teologie in ons midde te hê. Hulle is broer Ben Appollis en broer Goeffrey Möller. Hulle dienste aan die gemeente word inniglik waardeer. Deur die B.J.E.Appollis Gedenkfonds, kon ons albei se studie geld vir 1987 dek.

Ons het sewe-en-twintig diakens vir 1988 voorgestel en ons glo dat hul getroue diens in die wingerd van die Heer, veel vrugte sal oplewer.

Op akademiese gebied is menige hoogtepunt bereik, onder andere suster Valencia Appollis wat tot skoolsielkundige bevorder is en haar seun Lawton, wat die B.A.-graad in Regte aan die Universiteit van Kaapstad verwerf het. Een van ons jong diakens, broer Nathan Erasmus het die eksamen om ‘n magistraat te word, geslaag.

1990- Die gemeente word geruk deur ‘n skeuring toe amper die helfte van die gemeente alle bande met die Volkskerk verbreek.

1991 – Op 24 Maart word Ds D.J.Katts as voltydse leraar in die gemeente bevestig
GLANSPUNT UIT DIE GESKIEDENIS VAN ONS KERK

15 Junie 1954              Bro.B.J.E.Appollis skryf aan eerw.J.J.H.Forbes vir aansluiting by die Volkskerk van Afrika.

19 September 1954     Stigting van die Volkskerk van Afrika te Kraaifontein vind plaas in die De Novasaal onder leiding van Eerw. J,A.Classen en Eerw. I.L.Moses. By die geleentheid word Bro.B.J.E.Appollis ingehuldig as evangelis.

                                   

Eerste ampsdraers was:

                                    Voorsitter                    -           Bro.B.J.E.Appollis (sr)

                                    Sekretaris                    -           Bro.B.J.E.Appollis (jr)

                                    Hulp sekretaris            -           Bro.J.Smith

                                    Kassier                                    -           Bro.F.J.Botman

Trustees                       -           Bros. L.Hattingh, J.Brown, G.van

                                                                                    der Merwe, A.Wannenburg,

                                                                                    J.Mcombring.

                                    Sondagskool Sup.       -           Bro.J.J.Appollis

                                    Vrouebond V/sitter     -           Mev H.Appollis

13 Oktober 1955         Inwyding van die Kerksaal vind plaas.

Die Protea Toneelgroep word onder leiding van Bro.J.J.Appollis gestig en is ‘n groot bron van fondsinsameling vir die gemeente.

1959                                           Die stigting van die Brigade onder toesig van Bro.J.Smith.

September 1960          Eerw. A.P.Hector word die gemeente se konsulentleraar en die         ledetal groei tot 130.

26 Februarie 1961       Evangelis B.J.E.Appollis word as leraar georden. Eerw.Appollis word ook konsulentleraar van Knysna, Mosselbaai en Riversdal.

1964                                           ‘n Elektriese orrel word aangekoop.

     1967                      Drie stigterslede sterf in een maand, nl. Bros.L.Hattingh (trustee), F.Botman (Kassier), en J.McOmbring (Trustee).

25 Julie 1974               Eerw. Appollis sterf na ‘n siekbed.   Twee dae later sterf nog ‘n stigterslid, Br.Stemmet.   Ds. Hector neem weer waar as konsulentleraar.

19 September 1975     Die Gemeente vier Haar 21ste bestaansjaar.

Maart 1978                  Sooispit vir die bou van die nuwe kerk vind plaas.

2 Mei 1978                  Br.J.J.Appollis sterf op die ouderdom van 43 jaar.   Hy was Sondagskool Superintendent, Katkisasiemeester, Jeugleier en betrokke by die Protea Toneelgroep.   Sy dood laat ‘n groot leemte in die gemeente.

23 September 1978     Die nuwe kerk se hoeksteenlegging word deur Di. J.A.Classen en A.P.Hector waargeneem.   Br. Derek en Sus.Mary Randall skenk die hoeksteen.   Die kerk bereik voltooiing en word ingeseën in 1980.   Br.Charles Erasmus tree op as boumeester met die hulp van baie broers wat in die boubedryf was.

September 1980          Die Gemeente beroep Ds A.P.Hector as voltydse leraar.   Ds. en Juff. Hector word amptelik deur Ds S.Adams ingeseën.

Desember 1988           Ds.A.P.Hector tree af as leraar.   Onder sy en Juff. Hector se leiding het die gemeente gegroei en is verskeie beleggings aangegaan.                      ‘n Fonds vir Teologiese studente word gestig en vernoem na wyle            Ds B.J.E.Appollis. Ds S.Adams dien die gemeente as konsulentleraar.

1990                            ‘n Groot hartseer tref die gemeente toe Br.B.J.E.Appollis (jnr) na afloop van ‘n vergadering met Sentrale Raad met ongeveer die helfte van die gemeente die kerk verlaat. Hierdie skeuring laat ‘n groot leemte in die gemeente.

24 Maart 1991             Ds.D.J.Katts en Juff. R.Katts word verwelkom in die gemeente.   Ds.S.Adams lewer sy uittreepreek en Ds.L.H. Crotz neem die inseëning van Ds.Katts waar.   Ds. Katts lewer sy intreepreek met

die tema: “Die Dienaar Het Gekom”.   Die Koor sing ‘Oh, Come let us Worship’ by die geleentheid.

2 Augustus 1991         Die gemeente kon haar eie pastorie inseën.

Februarie 1992            Ds.Katts begin met sy studies vir die graad Bth aan die Universiteit van die Weskaap, waarna hy ook sy Honneurs en Meesters grade hier voltooi. Ds.Katts is tans besig om sy tesis vir sy Doktorsgraad te skryf en was gekies om as uitruilstudent vir ses maande na Swede te gaan vir navorsing.

Sept/Okt.1994             Konferensie sitting vind plaas te Kraaifontein.

Februarie 2002           Registreer Ds. Donald Katts vir sy Dth –graad in Teologie

23 Junie 2002           Gemeente hou Sportdankdiens vir plaaslike rugbyklub, Hands and

                                 Hearts, wat baie goed ondersteun was.

Maart 2007               Ds. Katts voltooi en ontvang sy Dth –graad in Sistematiese Teologie

                                   aan die Universiteit van Stellenbosch.

17 Junie 2007           Gemeente reël ’n OPTOG VIR MANNE teen GEWELD teen  

                                    VROUE, waar daar ook ’n memorandum aan kaptein Niemand van die

                                 plaaslike polisie oorhandig is.

Desember 2007           Dr. Katts stel sy eerste boek, gegrond op sy tesis met die titel,

“Op weg na ’n menswaardige samelewing” – op Stellenbosch    bekend.

April 2008                   Gemeente gelukwens haar tweede doktor –lidmaat, Charlene Erasmus

                                   eggenote van Regter Nathan Erasmus

Januarie 2009             Die plaaslike kerkkoor het geskiedenis gemaak toe hulle vir die eerste

                                   keer aan die Suidoosterfees in Kaapstad deelgeneem en BRONS

                                   verower het. Die gemeente is trots op die koor se prestasie.

Junie 2010                 Gemeente ondersteun Sokker Wêreldbekertoernooi met spesiale

                                   diens, diskidans, sokkertruie en vlae en is ons gebeeldsaai op

                                  SABC 2 se Morning Live.

Desember 2010         Dr. Katts stel sy tweede boek, “Horisonne van Hoop” (Die Burger

                                   Aktuele stukkies) in die gemeente Kraaifontein vry.

Mei 2011                   Gemeente begin met sopkombuis en voed elke Dinsdag kinders van

                                   Scottsville en Eikendal.

Kraaifontein Google Kaart / Map

PHYSICAL ADDRESS / FISIESE ADRES

4DE LAAN , EIKENDAL, Kraaifontein