Port Elizabeth Geskiedenis

P.O.Box 16396 Gelvandale 6020       

  Gestig – 05 April 1958  

OORSIG OOR DIE ONTSTAANGESKIEDENIS EN GROEI VAN DIE PORT ELIZABETH – GEMEENTE

 

 1. 1.INLEIDING

‘n Groepie eendersdenkende Christene in Port Elizabeth het gevoel om by die Volkskerk van Afrika Genootkap aan te sluit. Uiteenlopende redes word aangevoer wat tot die konsolidering van hierdie inisiatief gelei het. ‘n Brief was geskryf in Maart 1957 deur            bro. Jannie Jansen en oorhandig aan bro Robert Hector om getik te word. Die brief was gerig aan die Sentrale Raad in Kaapstad waar die begeerte uitgespreek was om aan te sluit by bogenoemde kerkgenootskap.

Die eerste biduur van die groep was gehou op 14 Julie 1957 aan die woning van bro.T. Du Plessis te 108 Elmweg, Fairview, Port Elizabeth. Die volgende biduur was gehou aan die woning van bro. Jannie Jansen te Nicholasweg, Schauderville waarna dit roteer het tussen gemeentelede.

 1. 2.STIGTING

‘n Delegasie van ses persone van die Sentrale Raad het op 26 Oktober 1957 Port Elizabeth besoek met die doel om die groep te ontmoet met die oog op moontlike stigting.

Samesprekings was die hele dag gevoer waarna aansoek gedoen was vir lidmaatskap van die Genootskap. Die aansoek was aanvaar op dieselfde dag by die spesifieke vergadering en die liggaam het nou bekend gestaan as die Port Elizabeth Christelike Strewersvereniging. Die liggaam was op probasie geplaas vir ses maande en moes voldoen aan die volgende voorwaardes:

 • toename in lidmaatskap
 • verbetering in hul finansiële posisie
 • geloof en vertroue moet in die Here gehou word.

Die stigtingsdiens het plaasgevind op Sondag, 5 April 1957 in die Jarman Saal. Sustersgemeentes vanaf Kaapstad,Stellenbosch, Kraaifontein, Kensington, Bellvile, Soutrivier, Mosselbaai, Oudtshoorn en Carnavon het die stigting bygewoon.

Die eerste konsulent – leraar was ds. V.C. Ericsen van Kimberley wat die gemeente kwartaalliks besoek het. ‘n Gebou in Tabertstraat, Korsten was gehuur waar dienste gehou was. Die gebou het as kerk gedien vanaf April 1958 tot laat in 1959. Later was ‘n kerkgebou gehuur in Newellstraat wat ontruim was as gevolg van die Groepsgebiedewet. Dienste was ongeveer ‘n jaar daar gehou.

 1. 3.BOU VAN DIE KERK

IN 1958 WAS ‘N ERF GEKOOP OP DIE HOEK VAN Highfieldweg en Ablettstraat vir die oprigting van ‘n nuwe kerkgebou. Die prys van die erf was £3000,00. Die verkoper,

Aansoek was gedoen sodat die erf gehersoneer kon word vanaf ‘n besigheidsperseel na kerkdoeleindes. Die argitek van die kerkgebou was mnr. Crookhall. Die plan is in 1959 na die munisipaliteit vir goedkeuring.

Die fondasie van die gebou was gegrawe op 26 Desember 1959. Bro. Jannie Jansen was die hoofboumeester en het selfs sy werk bedank om voltyds aan die kerk te bou. Die gemeente het met ywer en deursettingsvermoë skouer aan die wiel gesit, sodat die bouwerk vining voltooi kon word.

 1. 4.INWYDING

Saterdag, 5 April 1960 was daar ‘n basaar in die Jarmansaal gehou ter insameling van fondse. Die inwydingsdiens en hoeksteenlegging het op Sondag, 6 April 1960 plaasgevind. Die hoeksteen sou aanvanklik deur mnr. A. Avery gelê word, maar weens omstandighede kon hy nie die verrigtinge bywoon nie. Bro. C. Hoffman het die hoeksteen oorhandig. Bro. F. Peters, die troffel en bro. Jannie Jansen die kerkgebou. Bro. P.Leeuskieter het die sleutel van die kerkgebou oorhandig. Ds. J.A.Classen het die deur oopgesluit en die res van die gemeente na binne gelei met die gesang “ Gaan deur Sy poorte in met lof…”

 

 

 1. 5.AKTIWITEITE

In die tydperk wat hierna gevolg het, was die onderafdelings van die gemeente baie aktief en betrokke. Inter–gemeentelike sangaande was gehou waar die kerkkoor gereeld opgetree het. Die brigade onder leiding van Kaptein Ferreira het geblom en het talle spogprestasies gelewer het. Die Sondagskool en Aandkoor het gewoonlik jarliks vanaf

12 – 24 Desember kersliedere in Blanke woongebiede gaan sing om fondse in te samel.

Die gemeente was ook betrokke in die aktiwiteite van die Genootskap en Nasionale Konferensies van die verskillende onderafdelings, sowel as kerkkonferensie (1961 en 1971) was te Port Elizabeth gehou. Twee buiteposte was ook later gestig, nl. Schoenmakerskop en St. Albans( vandag Kuyga).

Die gemeente was altyd bedien deur konsulent – leraars. Ds.I.L.Daniels bedien die gemeente vanaf 1985 tot 1990 as die enigste voltydse leraar. ‘n Pastorie word ook later gebou. Onder die bekwame leiding van ds. L.H. Crotz word restoureerwerk begin en kon die gemeente die pastorie kontant klaar betaal. Tydens die restoureerwerk is daar ‘n nuwe dak, nuwe toilette, nuwe matte aangebring en word verfwerk gereeld gedoen.

Volksdagvieringe word altyd gehou en is ‘n geleentheid waarna die plaaslike gemeente uitsien.

 1. 6.HUIDIGLIK

Die gemeente word huidiglik bedien deur ds.Louis R Jansen wat die deeltydse beroep aanvaar het, en op 29 September 2002 te Knysna georden is. Sy bevestiging het op Saterdag, 5 Oktober 2002 in Port Elizabeth plaasgevind.

Die gemeente was ook vir lang periodes bedien deur die volgende konsulent – leraars :

Huidiglik het Port Elizabeth die volgende buitewyke :

 • Kuyga ( voorheen bekend as ST. Albans) Lidmate was verskuif uit St.Albans gedurende 1998 en hervestig in ‘n nuwe woonbuurt, nl. Kuyga.  Daar was eers in die Van Niekerkgesin se huis diens gehou, maar nadat die laerskool daar geopen is, het die gemeente ‘n klaskamer daar bekom. Augustus 2015 is ‘n tydelike kerkgebou opgerig wat die gemeente tans huisves. Die gemeente word tans gelei deur bro. Chris Goliath as wyksleier.
 • Schoenmakerskop – wyk het gedisintegreer nadat die gemeentelede wie daar werksaam was, terug verhuis het na hul woonplek van oorsprong.
 • Humansdorp, Betel – wyk was in 1990 gestig en lidmaatskap van Port Elizabeth opgeneem. Hierdie wyk het haar eie kerkgebou wat aangekoop was onder die leiding van bro. Jerry Jansen wat as onder – voorsitter van die gemeente gedien het.
 • Somerset – Oos was al onder die beheer van die King Williamstown en Oos – Londen gemeentes vir bepaalde periodes.  Ds Jansen was deur die leierskap van Somerset – Oos (bro Frank Lessing en sus Mable) genooi vir nagmaalbediening, en daar was besluit om ter wille van die bediening aan die plaaslike lede, Somerset – Oos onder die bestuur van Port Elizabeth te plaas.

Die wyk is dan van 2004 af deel van PE.

 • Hankey was op 6 April 2006 deur die gemeente van Port Elizabeth ontvang as ‘n wyk. Dr. D.J. Katts het die lidmate ontvang en is bygestaan deur                               ds. Johan Lerm en ds. Leon Smith en ds. Clarke. die wyk is tans onder die leierskap van bro Franscois Kettledas, en die aanbidding vind plaas by die huis van bro en sus Damons, waarvoor ons die Here dankbaar is. Die wyk het in Maart toestemming ontvang om ‘n tydelike struktuur vir aanbidding op ‘n toegekende erf op te rig, wat ‘n nuwe fase in die groei van die wyk moontlik maak.
 • Uitenhage – wyk was in November 2013 as lede by die gemeente ingelyf, onder die leiding van diaken Hannes Jacobs. Die wyk het aanvanklik by die leier se huis kerk gehou, maar huur ‘n gebou in Uitenhage vanaf Desember 2015. Diaken Latolla lei tans die wyk.
 • Despatch – wyk was ook in November 2013 as lede ontvang. Die Laer Skool Despatch was eers die plek van aanbidding. Die gemeente is tans besig om ‘n tydelike gebou op te sit as aanbiddingsplek, nadat die plaaslike Skoolbeheerraad die skool nie meer toeganklik gemaak het nie. Die wyk staan onder die leiding van diaken Dawid Smith.

Die gemeente toon groot potensiaal, en vertrou die Here dat haar grensgebied nog groter gemaak sal word. Hierdie potensiaal word afgelei van die feit dat haar lede in verskeie nasionale bestuursposisies opgetree het:

 • Scryba Sinodi – bro Martin Jansen
 • Nasionale Tesourier – bro Lindon Jansen
 1. 7.BIBLIOGRAFIE
 • VVA GOUE JUBILEUMVIERING
 • VVA DRIEKWART EEUFEESVIERING
 • PLAASLIKE NAVORSER VAN KERKGESKIEDENIS :BRO LINDON JANSEN

 

 

 

Port Elizabeth Google Kaart / Map

PHYSICAL ADDRESS / FISIESE ADRES

C/O  ABBLET STREET & HIGHFIELD ROAD, SCHAUDER/KORSTEN ,  PORT ELIZABETH