Retreat Geskiedenis

‘n Oorsig van die ontstaan van die

VOLKSKERK VAN AFRIKA - RETREAT

Voor die stigting van Retreat gemeente, was lede grotendeels lidmate van die N.G. en Anglikaanse Sending-genootskappe. In 1924 doen die lidmate aansoek by die Moederkerk en is hul aansoek goedgekeur op voorstel van bro Frantz en bygestaan deur sus L Slingers.

Op Woensdag 2 Desember 1925 is RETREAT amptelik gestig met ‘n ledetal van 31 . Broers J.C Slingers en C.Hendricks het die geestelike aspek van die gemeente behartig. Deur die aanvoerwerk van sus Anderson is ‘n Sondagskool op 28 Augustus 1927 gestig to Rooikamp (Westlake). Ds J.J.H Forbes bedien die gemeente toe op ‘n kwartaallikse basis.

Vroeg in    1931   stel bro Anderson ‘n deel van sy grond tot die kerk se beskikking. ‘n Tydelike kerkgebou en ‘n skoolsaal is gevolglik opgerig.   In die volgende vyftien jaar laat die depressie hom deeglik geld en finansieel beleef die gemeente haar moeilikste tyd ooit. In 1945 is ‘n nuwe kerkgebou in gebruik geneem, danksy n skenking deur bro D Cupido.

In    1955 sluit 2 lidmate aan nl. sus Emma Laban en bro Peter Southgate. Ds J.J.H Forbes is toe bedlêend en Ds. J.A Classen word toe as konsulent beroep. Weens omstandighede moes die gemeente hul gebou ontruim. CAFDA het ‘n lokaal beskikbaar gestel teen ‘n minimale fooi. Vir administratiewe sorg word die gemeente onder die toesig van Elsiesrivier gemeente geplaas, ‘n Vrouebond word gestig onder die leiding van sus F Erasmus met sus W Hooper as sekretaresse. ‘n Rekord getal van 16 katkisante lê belydenis van geloof af.

Na ‘n lang tyd onder die sorg van Elsiesrivier gemeente, doen Retreat aansoek vir onafhanklikheid status. Die werk om ‘n eie kerkgebou te bekom, gaan nog steeds onverpoos voort.

Dank en erkenning gaan uit vir die onbaatsugtige diens wat leraars in hierdie gemeente gelewer net nl.Di. J.J.H Forbes, J.A Classen, S.du Plessis en B.W.Williams en J.Roberts. Ook erken ons met dank die baanbrekerswerk wat gedoen is deur vele broers en susters wat ons vooruit gegaan het. Hulle goeie voorbeeld inspireer ons om voort te gaan met Gods werk.

“Ebenaeser” -  tot hiertoe het God ons gelei.