Schornville Geskiedenis

VOLKSKERK VAN AFRIKA SCHORNVILLE

Gestig 14 April 1963 onder die naam Volkskerk van Afrika, King William’s Town. Kort na die stigting van die VVA Oos-Londen op 08 Julie 1962, lê wyle Br. Louis Fritz ‘n besoek af te Oos-Londen. Hy woon ‘n diens by te Cambridge, waarna hy in gesprek tree met wyle Ds. I. Mc Quena en ander rakende die leerstellinge en ander informasie in verband met die kerkgenootskap. Br. Fritz keer terug na King William’s Town met ‘n diepe oortuiging dat hy deur die genade van Onse Heer, hom moet skaar by die genootskap. ‘n Reeks ontmoeting vind plaas tussen hom en wyle      Ds. I. Mc Quena en meer van die breër gemeenskap van King William’s Town stel belang, grotendeels omdat wyle Br. Fritz gesien was as ‘n godvresende persoon.

Uiteindelik word daar besluit om deel te word van die genootskap van die Volkskerk van Afrika en op Sondag 14 April 1963, onder groot geesdrif word die Volkskerk van Afrika King William’s Town in die “Weir Hall” gestig. Verteenwoordigers van binne en buite die genootskap kom van heinde en verre om saam met die gemeente te King William’s Town hierdie blye historiesie oomblik te kom meemaak.

Die stigtersrede op hierdie geskiedkundige dag word waargeneem deur                            Ds. A.P. Hector en onder die sprekers het getel Di. B.J.E Appollis, L.T. Rousseau, asook die burgermeester van King William’s Town, Mnr. H. Alpenstein. 52 lidmate en 15 katkisante onder die naam van die “Christen Strewers” van King William’s Town was ingelyf in die Volkskerk van Afrika: King William’s Town. Onmiddellik na die inlywing tot die gemeenskap ontstaan die probleem van huisvesting. Dié word spoedig opgelos deurdat Br. L. Fritz wat ‘n buitegebou op sy grond afstaan vir die gebruik van die kerk.

Met eie hande omskep hy die gebou tot ‘n aanneemlike kerk. Die gemeente was behulpsaam met die aankoop van boumaterial en die geldelike steun het dit moontlik gemaak om skepping te laat geskied. Terwyl daar onderhandel is vir ‘n verband vir die kry van die perseel en die gebou, ontslaap die waardige volksman, kort daarna sy eggenote en ook Ds. I. Mc Quena. Die gemeente vergoed vir die gebruik van die gebou.

Die eerste amptenare en komiteelede was as volg:

Diakens Brs. L. Fritz, J.P. Jurie, J. Anthony, H.G. Adams, A. Stanton, D. Kleinhans
Ondervoorsitter Br. L. Fritz
Sekretaris Br. H.J. Adams
Tesourier Br. P.J. Jurie
Bewaarhebbers Eerw. I. Mc Quena, Brs. L. Fritz & P.J. Jurie
Koster Br. George Speelman
Koorleier C.E. Adams
Sondagskool Sup. Sust. R. Jagers
Armsorgkomitee Sust. C. Fritz, E. Jurie, S. Anthony, C.E. Adams, L. Stanton en E. Kleinhans
Boukomitee Brs. P. Groep, H. Kemp en M. Arends
Ouditeure Brs. D. Klaasen en G. Hill

Met die verloop van die jare word daar besluit om met die bou van ‘n kerk te Breidbach te begin. Harde werk het hiermee gepaard gegaan en op Saterdag 28 November 1987 word die hoeksteenlegging gedoen deur Ds. S. Adams (destyds vise-superintendent) bygestaan deur Ds. I.L Daniels. Op Sondag 30 April word die nuwe kerk te Breidbach ingewy deur Ds. J.A Classen (Ere Superintendent) en      Ds. S. Adams (Vise-Superintendent). Br. M. Arend oorhandig die kerksleutels aan die Ds. J.A. Classen om die kerk se deure te ontsluit in die Naam van die Vader, Seun en Heilige Gees.

Omdat die Schornville kerk nog al die jare boedelgrond was, word die hoeksteen gelê op 13 September 1993 deur Ds. L.I. Daniels. Op 25 Maart 1995 onder leiding van Br. George Carelse word die Schornville kerk ingewy. Met die verloop van tyd het ons vele stigterslede aan die dood afgestaan, onder andere Brs. Ali Stanton, Anthony, Hans April, Abraham Carelse, George Speelman, Hendrik Smiles, Henry Nolands, Louis Christians en Willie Nolands.

Konsulent Leraars van die Gemeente sedert 1963:

1963-1972                 Wyle Ds. Isaac Macquena

1972-1975                 Wyle Ds. Andrew John Classen

1975-1977                 Wyle Ds. Thomas A. Daniels

1978-1984                 Ds Simon Adams

1986-1989                 Ds. I.L. Daniels

1989-1994                 Ds. D.J. Katts

1995-2002                 Ds. I.L. Daniels

2003-2004                 Ds. P.J. Philander

In 2004 begin die gemeentes apart te funksioneer as twee wyke: Breidbach en Schornville en onderhandelings met Sentraleraad word begin om af te stig as ‘n selfstandige gemeente. Die Sinode van 2006 gee magtiging dat die proses afgehandel moet word. Die gemeente vergader dus op 9 Junie 2007 te Breidbach waar toestemming tot afstigting verleen word. ‘n Afvaardiging van Sentraleraad vergader met die King Williams Town gemeente op 11 Augustus 2007 om die afstigting te finaliseer. Die afstigtingsdiens vind plaas op Sondag 12 Augustus 2007 om 09:00. Die moderator , Dr Donald J. Katts lewer die stigingsrede met die tema:   “Wees ‘n Christus belydende kerk” na aandleiding van Markus 8:27-30.

Eerste ampsdraers as selfstandige gemeente in 2007:

Diakens:

 

Br. Gary Carelse

 

Br. Cedric Dreyer

 

Br. Paulus Dreyer

 

Sust. Audrey Mopp

 

Sust. Kathleen Rooi

 

Br. George Carelse

 

Br. Navin Casey

 

Sust. Lindy Christian

 
   

Kerkraad:

 

Ondervoorsitter

Br. Gary Carelse

Skriba Sust. Lindy Christian
Hulp skriba Br. Ronald Fortuin
Tesourier Sust. Kathleen Rooi
Hulp tesourier Sust. Anthea Carelse
Trustee[s] Brs. Cedric Dreyer, Sheldon Mopp, George Carelse
Sondagskool Superintendent Sust. Cheroline Rooi
Jeugleidster Sust. Luzaine Rooi
Koorleier Br. Chandré Plaatjies
Broederband Br. Benjamin Dreyer
Vrouebediening Sust. Illoma Dreyer
Interne Ouditere Sust. Berenice Smiles
Eiendomsopsigter Br. George Carelse
Koster Brs. Alton Kiewets, Rowan Carelse

Konsulent

2008-2013                 Ds I. Daniels

Predikante

Ds Jeniel L. Smit word geplaas in die gemeente vanaf 1 Maart 2014 tot en met 28 Februarie 2016. Die gemeente neem die groot stap om Ds Jeniel L. Smit te beroep vanaf 1 Maart 2016.

Schornville Google Kaart / Map

PHYSICAL ADDRESS / FISIESE ADRES

RIVER STREET SCHORNVILLE ,  KING WILLIAM’S TOWN